Redacció | Actualitzat el 31/03/2014

Acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris

Procedents de la terra o ramaderia i/o resultat d’un procés d’elaboració o de transformació que es realitza en favor del consumidor final o mitjançant la intervenció d’una persona intermediària. 
El Decret 24/2013, de 8 de gener, sobre l’acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris defineix la venda de proximitat com la venda de productes agroalimentaris, procedents de la terra o ramaderia i/o resultat d’un procés d’elaboració o de transformació que es realitza en favor del consumidor final o mitjançant la intervenció d’una persona intermediària. La venda de proximitat inclou:
 • Venda directa: realitzada directament pels productors o agrupacions de productors agraris.
 • Venda en circuit curt: realitzada pels productors o agrupacions de productors agraris amb la intervenció d’una persona intermediària.

L’àmbit d’aplicació és la venda directa o la venda en circuit curt de producció pròpia i de productes d’elaboració pròpia.

Quedaran exclosos:
 • Els productes recol·lectats en el medi natural.
 • Els productes d’autoconsum propi.
 • La llet crua a granel.
 • La carn procedent d’animals que no hagin estat sacrificats en escorxadors autoritzats.
 • Aquells productes per als quals ho determini la normativa específica.
El Decret 24/2013 té com a finalitats:
 • Establir un sistema d’acreditació voluntari per a les persones que vulguin realitzar venda de proximitat.
 • Reduir el procés de trasllat, intermediació i venda; i disminuir-ne el cost en benefici de productors i consumidors.
 • Afavorir l’augment del valor afegit dels productes agroalimentaris i la diversificació de les fonts d’ingressos per afavorir la viabilitat de les explotacions.
 • Contribuir a la consolidació del turisme rural i la restauració.
Les responsabilitats dels productors són:
 • Seguretat dels productes que produeixen o elaboren.
 • Compliment, en totes les etapes de la producció, transformació, envasament, transport, i venda dels seus productes, de la normativa corresponent.
 • Disposar, aplicar i mantenir sistemes d’autocontrol.
 • Identificar els establiments als quals hagin subministrat productes agroalimentaris (en la venda en circuit curt).
La venda directa es pot realitzar a:
 • La mateixa explotació.
 • Agrobotigues d’agrupacions de productors agraris.
 • Mercats locals.
 • Fires mercats.
 • Altres llocs que no siguin establiments comercials permanents.
 • A distància.
 • Forma ambulant.
La venda en circuit curt es pot realitzar a:
 • Establiments minoristes.
 • Agrobotigues d’agrupacions de productors agraris.
 • Establiments de turisme rural.
 • Establiments de restauració.
 • A distància.
 • Forma ambulant.
Per obtenir l’acreditació en la venda de proximitat s’han de complir els següents requisits:
 • Ser titular d’una explotació les dades de la qual constin en el sistema integrat de dades d’explotacions agràries de Catalunya.
 • Comunicar l’adhesió al sistema d’acreditació de venda de proximitat mitjançant la declaració única agrària (DUN).
 • Complir els requisits establerts a la normativa reguladora de la producció i elaboració de productes agroalimentaris que resulti aplicable en cada cas.
Adhesió al sistema d’acreditació de la venda de proximitat:
 • Es realitza mitjançant la declaració única agrària (DUN) que es presenta al departament competent en matèria d’agricultura i alimentació.
 • Els interessats s’han de descarregar en aquest enllaç Enllaç al web del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.el logo identificatiu dels productes objecte de la venda de proximitat.
 • El director/a general competent en matèria d’alimentació lliurarà, en el termini de 15 dies, un document acreditatiu de l’adhesió al sistema de venda de proximitat.
En el cas de venda directa l’acreditació i el logo s’han d’exhibir de forma obligatòria en lloc visible i preferent. En el cas de venda de circuit curt, s’hauran d’identificar els productes, abans de la seva comercialització amb el logo. En la venda a distància ha de constar la reproducció de l’acreditació i del logo en tota la informació precontractual documentada i a la web.

L’acreditació té validesa indefinida sempre que es compleixin les condicions requerides per la seva obtenció i les obligacions exigides en aquest Decret; i les seves dades s’incorporaran en una base de dades.

Venda de proximitat
Font: Oficina de Consum de la Generalitat de Catalunya

Llotja de Contractació i Mercat en origen de Vic | 902 448 448 ext. 1038 | C. Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 5 | Edifici El Sucre | 08500 Vic | T 93 889 54 14 | F 93 883 39 49 | llotjadevic@cambrabcn.org
DADES CORPORATIVES | NOTA LEGAL