Redacció | Actualitzat el 09/01/2016

Convocatòria ajuts per incentivar la recerca aplicada en matèria agroalimentària ecològica

Els adjuntem un resum i l'ordre ARP/374/2015 de 22 de desembre, on s'aproven les bases reguladores dels ajuts per incentivar la recerca aplicada en matèria agroalimentària ecològica.
 
ORDRE ARP/374/2015, de 22 de desembre, per la qual s'aproven les bases
reguladores dels ajuts per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció
agroalimentària ecològica, i es convoquen els corresponents a 2016.

OBJECTIUS
: convocatòria d’ajuts destinats a incentivar la recerca aplicada en matèria
de producció agroalimentària ecològica.

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: 31/01/2016

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA: import de 99.999,00 €

ÀMBITS DELS PROJECTES (en matèria de producció agroalimentària ecològica):
Àmbit 1: Sanitat vegetal i animal.
Àmbit 2: Gestió del sòl, adobament i fertilització i pràctiques de conreu.
Àmbit 3: Maneig de la vegetació espontània en les zones de conreu.
Àmbit 4: Alimentació, instal·lacions i pràctiques pecuàries.
Àmbit 5: Selecció i millora de varietats adaptades al sistema de producció agrària
ecològica, especialment de varietats locals de Catalunya.
Àmbit 6: Qualitat diferencial dels aliments ecològics
Els projectes s’han de basar en algun dels sectors:
- Conreus herbacis extensius
- Horticultura
- Fructicultura
- Vinya
- Producció de llet
- Avicultura
- Porcí
- Elaboració d'aliments per a consum humà
Projectes diferenciats que no hagin rebut cap ajut de finançament de la Generalitat o
administracions públiques, ni d’entitats privades.

BENEFICIARIS:
2.1. Equips de recerca de les universitats, centres de recerca públics i privats de
Catalunya (sense ànim de lucre) que la seva activitat principal sigui la recerca, i
centres tecnològica i/o centres de la xarxa TECNIO.

TIPUS AJUT aplicable a les següents despeses:
- Incorporació de personal de suport a la recerca.
- Adquisició material bibliogràfic i documental (no material informàtic).
- Adquisició de material fungible destinat a l'objecte de la subvenció.
- Altres despeses: serveis de suport o desplaçament (màx. 20% import atorgat).

MÀXIM IMPORT AJUT: 15.000 €/projecte

DESPESES SUBVENCIONABLES: permet subcontractació de serveis o activitats, no
superant el 40% de l’import atorgat.

PERÍODE IMPLANTACIÓ PROJECTES: 1 any a partir de la data de finalització del
termini acceptació ajut.

Més info
Llotja de Contractació i Mercat en origen de Vic | 902 448 448 ext. 1038 | C. Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 5 | Edifici El Sucre | 08500 Vic | T 93 889 54 14 | F 93 883 39 49 | llotjadevic@cambrabcn.org
DADES CORPORATIVES | NOTA LEGAL