Estatuts

ESTATUTS DE LA LLOTJA DE CONTRACTACIÓ I MERCAT EN ORIGEN DE VIC

 

ARTICLE 1.- És objecte d’aquests Estatuts la regulació de la Llotja i Mercat en Origen de Vic, en endavant "la Llotja", com a servei especial de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, en endavant "la Cambra", establert en compliment de la funció público-administrativa de crear i administrar llotges de contractació que la Llei 3/1993, de 22 de març, atribueix a les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació.

 

La Llotja té com a objecte reunir al menys un cop per setmana, a comerciants, industrials, agents comercials i altres possibles operadors relacionats amb els sectors agroalimentari, ramader, forestal i d’altres admesos a cotització en la forma prevista en aquests estatuts, per la realització de les operacions mercantils de contractació en règim de lliure concurrència d’oferta i de demanda, referides als sectors esmentats.

Són objectius prioritaris, però no els únics, de la Llotja:

a) Afavorir l’acostament entre oferents i demandants i contribuir al millorament de les operacions comercials dels productes que s’hi comercialitzen.

b) Procurar la transparència màxima del mercat i de les seves cotitzacions.

c) Col·laborar amb les institucions públiques i privades per tal de millorar la comercialització i normalització dels productes.

d) Fomentar les relacions comercials amb altres mercats nacionals i internacionals.

ARTICLE 2.- La Llotja té el caràcter de servei especial regulat de conformitat amb allò que disposen els articles 49 i 6, apartat s), del Reglament de Règim Interior de la Cambra.

 

Es regeix, en relació als drets i obligacions dels operadors adherits, a l’estructura i funcionament dels seus òrgans de gestió, així com pel que fa al seu règim pressupostari, pels presents Estatuts i pels acords que per al seu desplegament o aplicació, d’acord amb les seves facultats, el Ple o el Comitè Executiu de la Cambra i la Junta Rectora de la Llotja.

ARTICLE 3.- La Llotja continuarà tenint les seves sessions tots els dissabtes feiners, a la Sala de Contractacions de l’edifici "El Sucre" de Vic, carrer de Historiador Ramon d’abadal i Vinyals núm.5, propietat de la Cambra, de les 11 hores a les 14 hores.

Qualsevol variació de la freqüència regular de les sessions, horaris o determinació de dies festius serà disposada per la Junta Rectora i la variació acordada serà anunciada als adherits al mercat de la forma usual.

 

ARTICLE 4.- Són operadors de la Llotja tots els productors, comerciants, majoristes o detallistes, industrials, agents comercials i d’altres diversos relacionats amb els sectors agroalimentari, ramader, forestal i d’altres admesos a contractació, que hagin inscrit en el Llibre Registre de la Llotja, com a adherits, el seu nom o raó social, així com la seva denominació comercial, si resultés prou acreditada a judici de la Junta Rectora de la Llotja.

L’admissió al mercat d’un operador com a adherit serà acordada per la Junta Rectora sempre que no consti cap obstacle legal per a la seva admissió.

 

ARTICLE 5.- En qualsevol moment els operadors adherits a la Llotja, poden renunciar a aquesta condició, mitjançant comunicació escrita al President de la Junta Rectora.

 

ARTICLE 6.- El Reglament de la Llotja establirà el règim de sancions aplicables a les faltes comeses contra les normes estatutàries i reglamentàries, que podran arribar a la pèrdua de la condició d’adherit, en el supòsit que la transgressió revesteix gravetat.

Les sancions seran imposades per la Junta Rectora de la Llotja, després d’instruir un expedient amb audiència de l’interessat. L’acord de la Junta imposant una sanció pot ser objectat per escrit davant la Presidència de la Cambra.

 

ÒRGANS DE LA LLOTJA

ARTICLE 7.- Els òrgans de direcció i gestió de la Llotja són:

a) La Junta Rectora.

b) El Comitè Permanent.

 

ARTICLE 8.- Els vocals de la Junta Rectora seran nou. Tres d’ells seran nomenats per la cambra a proposta del Consell de la seva Delegació a Osona, i els sis restants seran elegits d’entre els adherits, per votació lliure, directe i secreta, dels que estiguin inscrits al llibre registre d’operadors adherits a la Llotja. Tres d’ells seran representants dels venedors i altres tres ho seran dels compradors. Són elegibles tots els operadors adherits a la Llotja amb al menys un any d’antiguitat, i que estiguin al corrent del pagament de la seva quota.

 

ARTICLE 9.- Correspon a la Junta Rectora de la Llotja tenir cura de tot el que pugui contribuir a la millora i seguretat de les operacions comercials i pràctiques mercantils, i l’organització, gestió i administració de la Llotja, així com l’elaboració dels reglaments d’aquesta.

 

ARTICLE 10.- El President de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, exercirà en relació a la Llotja les funcions que li corresponen com a òrgan de govern de la Corporació.

 

ARTICLE 11.- La durada del càrrec de membre de la Junta Rectora serà de quatre anys. Els cessants podran ser reelegits.

 

ARTICLE 12.- Les eleccions es faran dins dels sis mesos posteriors a la renovació dels òrgans de govern de la Cambra.

La Presentació de candidatures podrà realitzar-se des de la data de convocatòria de les eleccions fins quinze dies abans de la seva celebració.

Les designacions a fer per la Cambra hauran de ser comunicades a la Junta Rectora abans de la presentació de les candidatures, per tal d’evitar qualsevol dualitat d’elecció.

Acabat el termini per a la presentació de candidatures se’n donarà compte el Consell de la Delegació per tal que aquesta faci la proposta prevista a l’article 8 dels presents estatuts.

Les candidatures seran presentades a la Secretaria de la Llotja dins dels terminis establerts.

 

ARTICLE 13.- Una vegada elegits i , en el seu cas, designats els membres de la Junta Rectora, prendran possessió del seu càrrec en la primera reunió que sigui convocada i procediran a elegir els càrrecs de la Junta Rectora.

 

ARTICLE 14.- Una Junta Rectora podrà delegar en un Comitè Permanent les funcions de gestió ordinària que acordi. El Comitè Permanent estarà format pel President de la Junta Rectora, que el presidirà, i pel Vicepresident, un vocal, el President de la taula de Preus i un membre de les Taules, designat en cada cas pel President de la Junta Rectora.

 

ARTICLE 15.- Actuarà com a Secretari General de la Cambra o la persona que reglamentàriament el substitueixi o aquella en la qual delegui.

 

ARTICLE 16.- Si es produeixen vacants durant l’exercici del càrrec, aquestes seran cobertes, fins a l’acabament del mandat del qui causà la vacant, per la Junta Rectora en el termini màxim de trenta dies, donant-ne tot seguit compte a la Cambra.

Correspondrà a la Cambra proveir les vacants produïdes entre els membres de la Junta de la seva designació.

 

ARTICLE 17.- El President de la Junta Rectora podrà designar a qualsevol membre de la junta per representar-lo en aquells actes o sessions als quals ell no hi pugui assistir.

 

ARTICLE 18.- El President convocarà i presidirà les sessions de la Junta Rectora, en dirigirà els debats, n’exercirà, en l’àmbit específic de les seves competències, la representació, en nom de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, i serà l’executor dels acords. Podrà ser convocat, amb veu i sense vot, a les sessions ordinàries del Ple de la Cambra.

A proposta del President, la Junta Rectora nomenarà un Tresorer que tindrà cura de la gestió econòmica de la Llotja, custodiarà els seus fons i signarà els documents de cobrament i pagament conjuntament i amb el President i la persona expressament designada pel Consell de la Delegació de la Cambra.

El Secretari serà fedetari dels acords adoptats en les reunions de la Junta Rectora i vetllarà per el respecte de les normes legals i reglamentàries aplicables.

 

ARTICLE 19.- El personal necessari per el funcionament de la Llotja hi serà adscrit per la Cambra, la qual hi assignarà també els mitjans d’estructura general.

 

ARTICLE 20.- La Junta Rectora es reunirà en sessió ordinària al menys una vegada cada sis mesos i en sessió extraordinària quan ho sol·licitin quatre dels seus membres, mitjançant escrits que esmenti els assumptes a tractar, o quan el President ho consideri convenient.

La Junta Rectora quedarà vàlidament constituïda quan assisteixin a la seva reunió la meitat més un dels membres que la composin. Els acords es prendran per majoria de vots dels assistents.

L’assistència a les reunions de la Junta Rectora serà obligatòria i personal, llevat d’excusa per causa justificada, que s’haurà de comunicar prèviament a la presidència. En cap cas no serà possible la delegació de vot dels membres que no assisteixin.

L’exercici de tot els càrrecs de la Junta Rectora serà gratuït, però els seus titulars podran rescabalar-se de les despeses justificades fetes en nom o per compte de la Llotja.

 

ARTICLE 21.- El President de la Junta Rectora formarà l’ordre del dia dels assumptes a tractar en les reunions de la Junta Rectora.

El Secretari de la junta Rectora trametrà regularment les convocatòries, ordres del dia i actes de les reunions als òrgans de Presidència i Direcció de la Cambra.

 

TAULES DE PREUS

 

ARTICLE 22.- Les funcions de xifrar les cotitzacions registrades a la Llotja, d’establir el mètode per a determinar-les i de fer-les públiques, exposant-les en tot cas en lloc ben visible de la Sala de Contractacions de la Llotja, corresponen a una Taula de Preus per cadascun dels productes subjectes a cotització.

 

ARTICLE 23.- La composició de cadascuna de les Taules i nomenament del operadors adherits a la Llotja que han d’integrar-les són les competències de la junta Rectora. La composició de les Taules serà equilibrada entre els sectors d’oferta i els de demanda.

Els vocals designats han de ser necessàriament operadors adherits a la Llotja, pertanyent als sectors assenyalats en el paràgraf anterior.

Correspon també a la Junta Rectora la designació del President de les Taules de Preus.

Tots els operadors adherits a la Llotja estan obligats a facilitar les dades i informacions que els demani la Taula de Preus per al compliment de la seva funció, en la forma que reglamentàriament s’estableixi.

Les Taules de Preus que en el moment de l’aprovació dels presents estatuts queden constituïdes a la Llotja són les que corresponen als sectors porcí, boví, fusta i tòfona, sense perjudici que en el futur i mitjançant acord de la Junta Rectora es puguin constituir taules de preus per altres productes.

 

ARTICLE 24.- Correspon a la Junta rectora de la Llotja l’elaboració i aprovació dels Reglaments de cadascuna de les Taules de Preus.

 

RECURSOS I RÈGIM PRESSUPOSTARI

 

ARTICLE 25.- El règim econòmic de la Llotja serà pressupostari, havent de ser els pressupostos objecte de liquidació en finalitzar cada exercici.

 

ARTICLE 26.- Per la realització dels seus fins, la Llotja disposarà dels recursos següents:

a) Les quotes ordinàries i extraordinàries dels adherits.

b) Els drets d’entrada a les sessions de la Llotja.

c) Les tarifes per la prestació de serveis.

d) Les subvencions que li siguin atorgades per organismes públics.

e) Les aportacions d’altres persones o entitats que no representin una càrrega o gravamen i siguin acceptades per la Junta Rectora, amb autorització de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.

 

ARTICLE 27.- La Junta Rectora de la Llotja formarà amb periodicitat anual el projecte de pressupost ordinari de despeses i ingressos per a la realització de l’activitat prevista, descrita en memòria que s’acompanyarà a l’efecte. El pressupost anual inclourà tots els ingressos i despeses previsibles i serà equilibrat.

L’exercici pressupostari coincidirà amb l’any natural.

Per a la realització d’activitats o prestació de serveis no previstes en pressupost ordinari haurà de formar-se pressupostos extraordinaris.

Els projectes de pressupostos i de les seves liquidacions, amb el corresponent informe d’auditoria, seran elevats tot seguit al Ple de la Cambra per a la seva aprovació. La Cambra podrà donar les instruccions necessàries per a l’elaboració dels pressupostos i les seves liquidacions, així com fixar terminis per a llur presentació.

 

MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS

 

ARTICLE 28.- La modificació dels presents Estatuts correspon a la Cambra de Barcelona que podrà acordar-la per iniciativa pròpia, previ informe favorable de la Junta Rectora de la Llotja, o a proposta motivada d’aquesta.

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

 

La interpretació d’aquests Estatuts correspon a la Junta Rectora. Qualsevol discrepància serà dirimida pel President de la Cambra.

 

 

 

Llotja de Contractació i Mercat en origen de Vic | 93 416 93 00 | C. Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 5 | Edifici El Sucre | 08500 Vic | llotjadevic@cambrabcn.cat
DADES CORPORATIVES | NOTA LEGAL